Kalender

Ingen begivenheder

I sin roman Rosalinde (Ca’Luna forlaget, 1999) beskriver forfatterinden Birgit Tjalve en kvindes åndelige udvikling gennem kontakt med det nyåndelige miljø. Romanen er stærkt præget af en teosofisk menneskeforståelse og indledes med et stemningsbillede af en teosofisk lystjeneste, sådan som mange gør et ”lysarbejde” for jorden og menneskeheden – ikke mindst i forbindelse med fuldmåne.

”De gik nu ind i et andet værelse. Her var en atmosfære af skønhed og renhed. Det var sådan hun havde forestillet sig, at der skulle være det sted, man arbejdede med det åndelige. Her var dæmpet belysning, rosa roser og hvide fresia midt på bordet. Hun mærkede duften.
 
De satte sig rundt om bordet og Edward tændte stearinlysene på bordet på en ceremoniel måde. Alle lukkede øjnene og der løs en blid klassisk musik. Hun levede sig ind i musikken og skønheden i blomsterne og oplevede en fredfyldt stemning. Edwards stemme gjorde hende rolig, og hun følte alle unødvendige tanker blev opløst i lys og en kærlig energi omsluttede hende. Energien blev stærkere og hun følte alle i gruppen blev forenet. Det var som om hun blev løftet et stykke opad. Edward bad dem sige ’Den Store Påkaldelse’. Hun hørte ordene –
lad kærligheden strømme ind i menneskers hjerter –
må Kristus komme til syne på jorden.
 
Nu var solen der i midten – hun blev opfyldt af den. Hun var tilstede og hørte alt, hvad der blev sagt, men samtidig var hu i en anden verden. I billeder oplevede hun Jorden gennemtrængt og opløftet af den kærlighedsenergi de sendte.
 
Det hele varede omkring en times tid – men hun havde ikke mærket tiden – kun energien og en indre stemme.
I stilhed gik de tilbage til stuen. Der var dækket op til kaffe og the. Rosalinde hjalp lidt til i køkkenet, der skulle smøres boller og laves kaffe. Hun var glad over, at hun havde fundet denne åndelige gruppe. Hun havde fået en ny ’familie’, sådan kaldte de for sjov hinanden, fordi de oplevede, at man var tættere på hinanden, når man var åndsbeslægtede. Hendes bøn i ensomheden var blevet hørt. Hun havde lidt svært ved at mærke kroppen, men hun var fyldt med en lyksalighed. Edward kiggede på hende og smilede – Det var godt du kom, og så ses vi om fjorten dage.”
 
Når jeg læser denne beretning, finder jeg mange lighedspunkter med kristen spirituel praksis, først og fremmest fællesskabet om bøn og bibellæsning og kaffebord i en cellegruppe, hjemmekreds eller husmenighed. Men det er også en tjeneste som har et lidt anderledes fokus end et sådant kristent basisfællesskab. Der er bevidstheden om at være lysarbejdere, om at være aktive kanaler for højere udviklede bevidstheder, primært Det store hvide Broderskab (Mestrene, Hierarkiet). Ved påkaldelsen fremkaldes et svar, ved visualiseringen omsættes tanken til energi, der udvirker en forandring for jorden og menneskeheden. Grundsætningen i lysarbejde og jordhealing er: ”Energi følger tanke.” En anden grundtanke i dette lysarbejde er ”tjeneste”, at lysarbejderen ikke er sig selv nok, ikke nøjes med selv at glæde sig over lyset fra Mestrene og de indre verdener, men ”vender sig om på lysets sokkel… Han vender sig mod mørket; så leder de syv lyspunkter i ham lysstrømmen udefter, - og se, brødrenes ansigter på den mørklagte vej optager dette lys, for dem er vejen ikke mere så mørk. Bagved de kæmpende mellem lys og mørke stråler Hierarkiets lys.”
 
I denne teosofiske spirituelle praksis Kan vi genkende og måske genopdage afgørende sider af en kristen spiritualitet, selvom vi holder os til Jesus Kristus som vor Mester og ikke til hele hierarkiet af opstegne mestre, og selvom vi ikke deler teosofiens syn på evolutionen. Tjenestedimensionen er vi fælles om, men der er i de nyåndelige miljøer en langt større bevidsthed om jorden og dens væsener og menneskets rolle i forhold til jorden, end i væsentlige dele kristen fromhedstradition og –praksis. Også bevidstheden om menneskehedens broder-søsterskab og rette relationer er langt mere favnende og optimistiske end vi er vant til i megen kristen spiritualitet, måske fordi vi ikke helt deler samme evolutions-optimisme.
 
Det er denne bevidsthed om at tjene jorden, naturen og menneskehedens broder-søsterskab, som I Mesterens Lys ønsker at gøre fælles sag om sammen med teosoffer og mennesker fra de nyåndelige miljøer om disse anliggender. Vi har samme længsel efter naturens og jordens og medskabningens heling, om større fællesskab, enhed og rette relationer mellem mennesker. Hvis vi som Jesu disciple er med til at fremelske den gode viljes mennesker og omsorgen for hele kloden og dens levende væsener og udtrykker vort ansvar for den øvrige skabning, vil vi i vor spirituelle praksis bygge bro til mange åndeligt søgende eller vågne mennesker. I udviklingen af en kristen helingstjeneste for jorden og menneskeheden føjer Guds nåde en ny dimension til lysarbejdet. Disciplene er verdens lys, fordi Jesus Kristus er verdens lys.
 
Ansvaret for jorden og menneskeheden afhænger ikke kun af vor egen åndelige udvikling, vor evne til at åbne os, vor intuition, vor forestillingsevne, vor ansvarlighed og vor gode vilje, men Guds nåde og tilgivelse giver os nyt livsmod og frimodighed, og Guds Ånd kommer os til hjælp i vor magtesløshed.
 
Helingstjenesten for jorden og menneskeheden finder sted ved fuldmåne ligesom teosoffernes sol-meditation ved fuldmåne. Tjenesten kan udføres af en lille gruppe i et privat hjem, i naturen, i et lokale i medborgerhuset eller biblioteket eller i en kirke.
 
Det vil være godt om muligt at side rundt om et bord, som symboliserer jorden og kan tjene som et alter. Tjenesten kan begynde med lystænding og falder dernæst i tre afsnit: 1) Påkaldelse og bøn om forvandling og enhed; her opbygges gruppen og vi forenes med alle grupper som mediterer og påkalder lyset. 2) Integrering af lyset i gruppen og i den enkelte. 3) Heling af jorden og menneskeheden; her gives lyset videre til verden.
 
Et ritual for helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:
 
Indledning:
 
Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret.
 
En af deltagerne siger: Mesteren Jesus siger: “Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.” (Johs. 8,12). Og om disciplene siger han: “I er verdens lys. Jeres lys skal skinne for menneskene, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres Fader I himlene.” (Matt. 5,14.16).
Alle kan nu tænde lys på alteret; man kan synge en sang eller lade musikken fra før læsningen fortsætte under læsningen og mens lysene tændes.
 
Påkaldelse, bøn om forvandling og enhed
 
En af deltagerne siger: Vi har tændt lys, fordi vi bekender Mesteren Jesus Kristus som Lyset af Guds Lys, og fordi vi ønsker at bære Mesterens lys i vore hjerter og bringe det med os til verden. Lad os derfor påkalde Mesteren og sammen sige:
 
Alle:              Jesus Kristus, Guds Søn, lad dit lys fylde os og din Ånd forene os.
 
                      En af deltagerne siger: Vi forestiller os enheden af alle disciple og mennesker af god vilje og hvordan der fra disciplenes fællesskab opstiger en bøn til Gud -Fader, Søn og Helligånd- i længsel efter menneskehedens og jordens heling.

Et par minutters stilhed.

En af deltagerne siger: Lad os nu udtrykke vor enhed og sammen sige:

Alle: Gud, du som er "JEG ER"!

Jeg anerkender din Ånds virke
i menneskers længsel efter dit Riges fred,
- efter det sande, det skønne og det gode.
 
Jeg anerkender nærværet af din tjenende kærlighed
i mennesker af god vilje og i enhver,
som ønsker at vandre discipelskabets vej.
Må din Helligånds kraft strømme i os og lede os
til erkendelse af al sandhed og til praktisk tjeneste.
Må dit menneskeblevne Ord, Jesus Kristus, inspirere os
til tjenende kærlighed som medarbejdere for Guds Rige.
 
Må jeg finde min plads i din ene gerning
til jordens og menneskehedens forløsning
- med et ydmygt sind, i renhed, sandhed og kærlighed.
 
Integrering af lyset
 
En af deltagerne læser et ord fra biblen. Ordet kan vælges ud fra kirkeåret eller f.eks. være et udsagn af JesusMan kan have en kort samtale om ordet. Dele en inspiration. Ordet læses endnu engang og man går ind i en fælles stille medittaion. Der kan evt. spilles musik til meditationen.
 
Heling af verden og menneskeheden
 
Vi stiller os til rådighed:
 
En af deltagerne siger:        Vi vil nu vende vor opmærksomhed mod verden omkring os og bede om heling af menneskeheden og jorden. Vi begynder med at stille os til rådighed for Kristus.
 
Et par minutters stille bøn
 
En af deltagerne siger:        Lad os nu tænke over det ansvar for medskabningen, jorden og vore medmennesker som vi nu har påtaget os, og bede om inspiration til at tjene skabningens heling og enhed.
 
Et par minutters stille bøn
 

En af deltagerne siger:        Lad os koncentrere vor samlede kærlighed om jorden og alle dens levende væsener og lad os bede om, at Guds kærlighed i Mesteren Jesus vil oplyse jorden … brede sig til hele menneskeheden … og særlig oplyse og hele XXX (der nævnes et krisested, et problemområde eller et sted under udvikling) og lukke døren til mørkets magter og alle destruktive kræfter.

Stille bøn, hvorunder vi forestiller os hvordan lyset strømmer fra Guds hjerte, gennem Jesu hjerte til vore hjerter og derfra ud over jorden, naturen, menneskene og det nævnte krisested.
 
En af deltagerne siger: Vor Far! Du som er i himlene!
Alle:              Helliget blive dit navn!
Komme dit rige!
Ske din vilje som i himmelen således også på jorden!
Giv os i dag vort daglige brød!
Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere!
Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde!
For dit er Riget, Magten og Æren i evighed. Amen!
 
Afslutning:
 
Man kan evt. afslutte med tilflugtsbønnen nedenfor eller blot sidde lidt, mens man lytter til musik og gør sig klar til at gå ud af bønnen/tjenesten.
 
Alle:              *Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Gud,
                      Herskeren over alle ting, Universets Skaber,
                      den barmhjertige Fader og alt det godes ophav.
                      * Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Kristus, Forsoneren,
                      Genopretteren af vor oprindelige natur,
                      den fuldkomne Åbenbarer og Guds uudgrundelige Ord.
                      * Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Den hellige Ånd,
                      som gennemtrænger hele universet og overalt har veje og midler til at
                      påvirke sjælene,
                      den rene og stille virkende Vind fra Gud.

Navn Dato Filstørrelse Downloads    
Om helingstjenste for jorden og menneskeheden 2013-09-11 16:50:31 136.21 KB 1.375

 

Det sker

HJEMMESIDE UNDER OMBYGNING

For tiden ligger IMLs hjemmeside ganske stille som du måske har opdaget. Vi er i gang med en større proces, hvor hjemmesiden skal opdateres og se anderledes ud. Indtil det...

Læs mere …

Bøn i Bevægelse - BiB - Nu

Følg linket hvis du vil se mere

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Lørdag den 30. maj 2015

I 20 år har I Mesterens...

Læs mere …

Mest læste