Kalender

Ingen begivenheder

ml5

 

Foto: Mikael Larsen

Uddrag af undervisningen om Helligånden på Birkemosegård
Af Ole Skjerbæk Madsen

Helligånden har sin genspejling i f.eks. menneskets ånd, ikke bare som åndedrættet, der lader os leve, men også som vor persons kærne og centrum, at vi er skabte til kommunikation med Gud. Mystikeren Paulus udtrykte det sådan: Helligånden vidner med vor ånd, at vi er Guds børn (Rom. 8,16). Paulus sætter livets Ånds lov op overfor syndens og dødens lov. Den Ånd, som hører kosmos til, er delagtighed i Guds liv; men den modsiges af en anden lov, som modvirker tilværelsens logos (indre orden) og derfor er af en anden ånd end Guds; det er dødens og kaosmagternes ånd (Rom. 7,14 – 8,8). Helligånden er stormen, der ilter vandene, og den er den stille virkende vind i menneskets ånd, som gør Gud nærværende.

Men når mennesker lever i en bevidst eller ubevidst glemsel om, hvem Gud er og om sin egen opgave i verden, kan Helligånden møde os som en fortærende ild. Helligånden åbenbarer Guds hellighed, viser os, hvor vores liv er løbet af sporet og har mistet sin rette orientering. Helligånden bringer os ind i opgøret mellem Gud og os, og giver vi Gud ret, fortærer Helligånden det visne, vores destruktive tanke- og følelsesmønstre, vores falske ego. Helligåndens fortærende ild brænder de lag bort, som har skjult vores sande selv; Helligånden er en forvandlende ild. I den fysiske verden forvandler ild fysisk stof til energi, og sådan er det også med vores liv; Helligåndens ild forvandler os, så at vores sande selv, som er skabt i Guds billede til at ligne Gud i tjenende kærlighed, træder stadig tydeligere frem.

Det fortælles om Jesus, at da han døde på korset, opgav han ånden. Det betyder ikke bare, at Jesus udåndede eller døde på korset, for udtrykket ”opgav” kan også oversættes ”videregav”. Ved korsets fod stod Maria og disciplen Johannes. Ved sin død, gav Jesus Ånden videre til dem, som repræsentanter for alle Jesu disciple, dem der vil følge Jesus efter i tjenende kærlighed. På denne måde er Helligånden også Jesu Ånd. Helligånden var med Jesus fra hans undfangelse i Maria til hans død på korset; Helligånden var Guds kraft i Jesu undere, helbredelser, udfrielser af besatte og dødeopvækkelser, i hans ord om Guds Rige og om Guds kærlighed. Helligånden var kraften i den kærlighed, som var ledemotivet for Jesu gerning. Denne Ånd er vor. Hvordan bliver denne Ånd, så modtaget? Som det skete pinsedag. Disciplene var samlet til bøn; de bad om at modtage den Åndens fylde, Jesus havde lovet dem. Da kom Helligånden til dem i skikkelse af ildtunger, og de begyndte at tale i sprog, de ikke selv forstod, men som fortalte mennesker fra andre nationer om Gud.

Gralsunderet fandt sted en pinsedag… Helligånden åbenbarer gralen som udtryk for Kristi selvhengivende kærlighed og som målet for vor åndelige længsel og stræben efter renhed, sandhed og fuldkommenhed. Helligånden fornyer hjertet som Guds nærværs gral, der bærer Logos-Kristus til verden.

En inspiration, som blev delt ved undervisningen:
Jeg Er Livets Kildevæld, en strøm af levende vand, Guds kærlighed og Guds levende Ånd.

Jeg Er Ånden, der svævede over kaosvandenes dyb, da alt endnu var mørke og endnu intet af det, som nu er, var til.

Jeg Er Guds Åndedrag, Guds livsånde, Livets ånde – og sådan var jeg fra før al begyndelse, rede til at levendegøre alt, hvad Gud kaldte til live med sit skabende Ord.

Ordet lød i mørket ud af Guds hjerte. Gud kaldte med sit Ord på hele skabningens mangfoldighed: Lyset, englene, stjernerne, planeterne, jorden med dens have og landmasser, med dens vrimmel af væsener. Gud kaldte med sit Ord på skabningens mindste partikler, hvert eneste atom. Gud kaldte på alt det, som nu er, har været og vil blive til, al materie, fra den fineste åndelige materie over den sjælelige til det tætteste stof, fra mineralernes verden, til planters, dyrs, menneskers og engles verdener. Alt kaldte ordet frem til eksistens. Alt kalder Ordet stadig på, og alt lever under Guds Ords ”du!”, og alt lever og røres og er, fordi Gud blæste mig, sin Ånd, Livgiveren, ind i alt det, Gud kalder frem til eksistens. Du lever og røres og er i Gud på grund af Livets Ånd, som udgår fra Gud.

Jeg Er det levende vand - og Guds Åndedrag i alt det, som lever og røres og er, i alt, som Ordet kaldte frem og gav form, orden og mål. Jeg Er den stille virkende vind fra Guds hjertes dyb, der når dig som en hvisken om Guds kærlighed, omsorg og glæde over skabningen – hver gang du bliver stille og standser op, hver gang du bliver opmærksom på din medskabning og glæder dig over dens skønhed.

Jeg Er en hvisken i dit hjerte om Guds kærlighed, at du er Guds barn, en datter, en søn, elsket og værdsat. Jeg Er stemmen, som vækker dig af din søvn og din glemsomhed. Jeg Er samvittigheden, som afslører dig, når du kun vil dig selv, når du sårer andre, ødelægger livet med dine krav, udslukker Gudsbarnets glæde i dig selv, dine nærmeste, andre mennesker og din medskabning. Jeg Er renselsens vande og den fortærende ild; jeg ønsker at skylle al urenhed og enhver blokering i din sjæl bort, så at du igen kan se Gud. Jeg ønsker at fortære din sjæls afguder, begæret efter at eje, tage, nyde for din egen skyld, med mine flammer fortære dine falske selvbilleder. Og jeg vil læge dig, læge din sjæls sår, sårene efter din brudte eller bøjede relationer; jeg gør dit hjerte helt.

Jeg Er Guds kærligheds strøm. Jeg kommer fra Guds hjerte; jeg kommer fra Smerternes Mand, Mesteren, Guds skabende Ord på korset, i lidelsen sammen med min misbrugte skabning og for det formørkede menneskes skyld. Jeg kommer fra Mesteren i opstandelsens morgen, jeg kommer fra Himlen, fra Guds evige dyb.

Jeg taler til dig i dit hjertes dyb, lader dig se Mesterens ansigt og i hans ansigt Guds kærligheds glød, Guds omsorg, nærvær og glæde. Jeg Er en hvisken i dit hjerte om kærlighed. Jeg Er en vished i dit hjerte og i din sjæl om at være hjemme i Gud, om barnets frihed og glæde, om at være til, om at leve. Jeg Er erfaringen af velvære, når du er i Guds kærlighed, når du lever i Guds nærhed og ud fra Guds nærvær i dit hjerte.

Jeg Er Livets kildevæld, en strøm af levende vand, Guds Kærlighed og Guds levende Ånd. Jeg Er. Jeg svæver i ethvert mørke, og hvor Ordet kalder sådan, som Gud kalder på dig nu, bliver jeg Livets Åndedrag, Guds kærligheds livsfelt i og omkring enhver, som længes efter freden i sit hjerte, længes efter Gud, og lukker sit hjerte op.

Jeg Er den stille virkende vind fra Gud. Ånden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse. Men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født på ny, og som lever og røres og er i mig.

 

Det sker

HJEMMESIDE UNDER OMBYGNING

For tiden ligger IMLs hjemmeside ganske stille som du måske har opdaget. Vi er i gang med en større...

Læs mere …

Bøn i Bevægelse - BiB - Nu

Følg linket hvis du vil se mere

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Lørdag den 30. maj 2015

I 20 år har I Mesterens...

Læs mere …

Mest læste