Foto: Mikael Larsen

Foto: Mikael Larsen

Mennesket lever i en spænding mellem sit Jeg og sin væsenskærne, Selvet. Jeg’et lever sit liv i relation til andre; det er fuld af handling, tanker og følelser; det er skabende. Jeg’et udtrykker, hvem jeg er i relation til andre, men jeg’et må ikke forveksles med Ego’et.Ego’et opstår, når jeg mister kontakten til Selvet og derfor definerer mig selv i et forhold til omverdenen præget af tingsliggørelse, tilknytning og begær. Selvet derimod er min væsenskærne som skabt i Guds billede. Her findes en enhed med Gud hinsides alle (for)domme. Denne kærne er tom for enhver illusion og kan beskrives som en hvilen i Gud.Ordet blev kød, fordi Jeg’et var blevet et Ego og havde glemt Selvet og dermed det Guds billede, vi blev skabt i. Ordet blev menneske for at minde os om det glemte Guds billede i Selvet og kalde os tilbage til rette relationer til Gud, medmennesket og medskabningen.

 Inspiration:


Før al begyndelse er Jeg Er Den Jeg Er – fuldkommen, hel væren, fuldkommen hvile og dog altid i bevægelse ud over mig selv, skabende. Jeg Er den, der elsker og giver liv.I begyndelsen var tomheden – en uudfoldet fylde af ingenting, men dog potentielt hele universet. Tomheden var ikke adskilt fra mig; det var det rum, skabelsen kunne ske i, så at fylden af liv kunne finde sit udtryk, når mit Ord udtalte, hvad der lå i mit hjerte.Dit hjerte rummer en sådan tomhed, som ikke er adskilt fra mig, men som fyldes af mit hjertes tanker og billeder, men frem for alt af mit billede udtrykt i Ordet, som blev menneske.Du blev skabt i mit billede. Når du derfor ser ind i dit hjerte, finder du Kristus, mit Ord. Her er væren, enhed, nærvær, selvhengivende og ikke-dømmende kærlighed. Her finder du dit Selv, elsket og forenet med Gud og med alle Guds skabninger. Ud fra dit hjertes enhed med mig finder du dig selv som et Jeg i forhold til et Du. Du og jeg, jeg og du! Ud af dit hjertes enhed med mig, finder du glæden i relation til mig, mit Ord og min Ånd.Ud fra dit hjertes enhed med alle mine skabninger finder du glæden ved livet i dets mangfoldighed og styrken til at bære lidelse og til at række ud til den, som lider.Ud af din enhed med mig og dine medskabninger bliver du en helbreder og en medarbejder for dit medmenneskes lykke.Derfor må jeg bryde Ego’ets magt over dig – dine falske selvbilleder og dine begærfyldte relationer til omverdenen, dine domme. Vær uden frygt, når du møder tomheden, idet alle selvbilleder og domme og illusioner opløses. Tomheden er rummet i dit hjerte, hvor mit billede spejles. Hjertets tomhed er håbets mulighed, så at håbet griber Kristus og mit nærvær i Ham, Ordet som blev menneske. I Kristus bliver og er Jeg alt i alle.Inspirationen er fra Jesus, og er modtaget og viderformidlet af


Ole Skjerbæk Madsen